Privacyverklaring Centraal Levenstestamentenregister (CLTR)

Het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR) is een register dat wordt gehouden door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Deze verklaring geeft informatie over hoe de KNB omgaat met persoonsgegevens die bij het CLTR worden verwerkt.

Onze contactgegevens
Centraal Levenstestamentenregister (CLTR)
Adres: Spui 184
Postcode / Plaats: 2511 BW Den Haag
Telefoon: 0900 114 4 114
e-mail: cltr@knb.nl
e-mail Functionaris voor gegevensbescherming: fg@knb.nl

Nota bene: de informatie in dit document betreft alleen de persoonsgegevens die in het CLTR staan. Neem voor informatie over de inhoud van uw levenstestament en de gegevens daarin contact op met uw notaris.

Onze dienstverlening
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de registratie van een notariële akte (levenstestament) in het CLTR.
Wij vragen uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

  • om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; of
  • om een overeenkomst met u te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld een verzoek tot inschrijving in het CLTR; of
  • voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen gebruikt.

Persoonsgegevens bij het inschrijven van een akte in het CLTR
Het CLTR registreert op verzoek persoonsgegevens en gegevens over notariële akten. Dat gebeurt om ervoor te zorgen dat uw levenstestament of volmacht gevonden en uitgevoerd kan worden. Registratie is niet verplicht. Het CLTR registreert alleen gegevens als u daarvoor toestemming geeft.
In het CLTR worden per akte geregistreerd:

  • uw volledige naam (achternaam en voornamen), geboorteplaats en – datum;
  • de gegevens die nodig zijn om de notariële akte te kunnen vinden (datum, aktenummer en notaris). Bijvoorbeeld een akte waarin u een levenstestament of algehele volmacht heeft opgenomen en/of verklaringen uit een eerder levenstestament of een eerdere volmacht heeft herroepen;
  • om welk soort akte het gaat.

De inhoud van de akte en uw verklaringen daarin worden niet gepubliceerd in het CLTR.

Persoonsgegevens bij het opvragen van informatie uit het CLTR
Bij het CLTR verwerken wij ook de persoonsgegevens die nodig zijn voor het afhandelen van inlichtingenverzoeken. Wij vragen met toestemming de persoonsgegevens op van degene die een inlichtingenverzoek doet als dat nodig is om inlichtingen te kunnen geven.
Het CLTR maakt persoonsgegevens die in het CLTR staan alleen bekend aan notariskantoren en als dat gewenst is voor de uitvoering van de verklaringen in de akte. Onbevoegden krijgen geen toegang tot de gegevens.

Bron van verwerkte persoonsgegevens
Als het CLTR persoonsgegevens van u verwerkt die wij niet van uzelf hebben verkregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van de uitvoering van uw opdracht aan een notaris. De bron van die gegevens zal dan het betreffende notariskantoor zijn. De notaris is verplicht uw persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen te controleren als hij die in een notariële akte opneemt.

Doorgeven van uw persoonsgegevens
Onze organisatie geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat echt nodig is om de werkzaamheden uit te voeren.

Bewaren van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door onze organisatie niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten.

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens
Wanneer uw persoonsgegevens door onze organisatie worden verwerkt, kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming gebruik maken van de rechten die hieronder staan.
Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene
U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens het CLTR van u verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden.

Recht op rectificatie
Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct in het CLTR zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen. Als dit gaat om gegevens die ook in een notariële akte staan, worden de gegevens door ons alleen in het CLTR aangepast en niet in de akte.

Recht op beperking van de verwerking
Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door onze organisatie wil beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Meestal regelt de notaris de inschrijving in het CLTR. Als u zelf uw persoonsgegevens bij ons heeft aangeleverd en u de persoonsgegevens wil overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Toestemming
Wij kunnen uw gegevens alleen registreren als u daarvoor toestemming geeft aan de houder van het CLTR, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). De inschrijving in het CLTR wordt geregeld door de notaris. U ondertekent bij de notaris een toestemmingsverklaring voor de inschrijving. Dat gebeurt meestal in of bij de notariële akte die u ondertekent. De notaris zorgt ervoor dat deze toestemmingsverklaring beschikbaar is voor de KNB.

Intrekken toestemming / recht op gegevenswissing (recht om ‘vergeten te worden’)
U kunt de toestemming voor de vermelding van uw persoonsgegevens ook weer intrekken. Dat kan via de notaris die uw levenstestament heeft geregeld of bij het CLTR zelf. Als u dat doet, worden uw persoonsgegevens uit het CLTR verwijderd. Dan kan uw akte niet meer via het CLTR worden gevonden.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door onze organisatie
Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door onze organisatie dan horen wij dit graag via fg@knb.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Cookies
De website van het CLTR plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om deze website beter te laten functioneren en om het websitebezoek te monitoren, zodat wij na kunnen gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. De informatie die we daarvoor opslaan, is niet te herleiden tot een pc of individu.

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser.

DOWNLOAD PDF