Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HOFFSPOOR NOTARISSEN B.V.

De algemene voorwaarden van Hoffspoor Notarissen B.V. luiden als volgt:

 1. Hoffspoor Notarissen B.V./opdrachtnemer
  Hoffspoor Notarissen B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Rosmalen, gemeente ‘s-Hertogenbosch, die ten doel heeft de uitoefening van het notariaat.
  Op verzoek wordt een lijst toegezonden van de personen die door middel van hun vennootschappen aandelen in Hoffspoor Notarissen B.V. houden en die ook wel met de term “partners” worden aangeduid.
   
 2. Toepassingsbereik
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Hoffspoor Notarissen B.V. aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden.
  2. Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van diegenen die namens Hoffspoor Notarissen B.V. bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn.
    
 3. Opdracht
  Onder “opdracht” wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij Hoffspoor Notarissen B.V. zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek aanvaard, ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. Het in ontvangst nemen van een namens Hoffspoor Notarissen B.V. op verzoek van de opdrachtgever opgemaakte ontwerpakte, impliceert het verleend zijn van een opdracht aan Hoffspoor Notarissen B.V., voor zover niet een opdrachtbevestiging van de opdrachtgever is ontvangen. De ontvangst door Hoffspoor Notarissen B.V. van een koopovereenkomst waarin is bepaald dat Hoffspoor Notarissen B.V. of een notais verbonden aan het kantoor een akte van levering zal verlijden, impliceert het verleend zijn van een opdracht aan Hoffspoor Notarissen B.V. tot het opstellen van de akte van levering en het verrichten van alle werkzaamheden ter zake.
   
 4. Inschakeling derden
  Hoffspoor Notarissen B.V. is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van opdrachtgever derden in te schakelen.
  De keuze van door Hoffspoor Notarissen B.V. in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Hoffspoor Notarissen B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever machtigt Hoffspoor Notarissen B.V. eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden.
  De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
  Indien de opdrachtgever de inhoud van de door Hoffspoor Notarissen B.V. voor hem verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens Hoffspoor Notarissen B.V. gehouden die derde erop te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van die werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.
   
 5. Voortijdige beëindiging opdracht
  1. Wanneer een opdrachtgever een opdracht tot dienstverlening voortijdig beëindigd, is Hoffspoor Notarissen B.V. bevoegd ter zake van de verrichte werkzaamheden aan de cliënt te declareren op basis van de door Hoffspoor Notarissen B.V. aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en Hoffspoor Notarissen B.V. schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. In afwijking tot het vorenstaande is Hoffspoor Notarissen B.V., indien de afspraak tot het verlijden van notariële akte(n) twee dagen of korter voor het afgesproken tijdstip van verlijden van de desbetreffende notariële akte(n) geen doorgang kan vinden en indien alsdan blijkt dat definitief niet tot afwerking van zaken gekomen kan komen, bevoegd terzake van de sub 1 bedoelde werkzaamheden aan de cliënt te declareren vijfenzeventig procent (75 %) van het bij de opdracht overeengekomen honorarium.
  3. Ingeval geen honorarium is overeengekomen dan is opdrachtgever in het sub 2 omschreven geval verschuldigd vijfenzeventig procent (75 %) van het offertetarief dat Hoffspoor Notarissen B.V. ten tijde van de opdracht hanteert voor de opgedragen werkzaamheden.
    
 6. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever
  1. Indien een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Hoffspoor Notarissen B.V. verschuldigd zijn. Indien een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.
  2. In het geval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.
    
 7. Betaling
  1. Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, en wel vóór het tijdstip van passeren daarvan, in het bezit te zijn van Hoffspoor Notarissen B.V., indien aan de akte geldverkeer is verbonden. Is dit laatste niet het geval dan dient een nota binnen veertien (14) dagen na verzending te worden voldaan.
  2. Alle betalingen dienen zonder opschorting en/of verrekening te worden gedaan.
  3. Hoffspoor Notarissen B.V. is bevoegd, indien de opdracht langer loopt dan een kwartaal, tussentijds te declareren.
  4.  Voorts is Hoffspoor Notarissen B.V. bevoegd een voorschot op honorarium en verschotten in rekening te brengen. Ook deze tussentijdse en voorschotnota’s dienen binnen dertig dagen na verzending te worden voldaan.
    
 8. Doorvergoeding rente
  Conform artikel 15 van de Verordening beroeps- en gedragsregels (welke verordening is gebaseerd op artikel 61 Wet op het notarisambt (WNA)) dient een notaris de ontvangen rente op gelden die langere termijn onder zijn beheer zijn aan de rechthebbende te vergoeden.
  Ter verduidelijking stelt Hoffspoor Notarissen B.V. voor de toepassing van deze verordening vast dat zij rente vergoedt indien gelden vijf dagen of langer in haar beheer zijn.
   
 9. Kosten van invordering
  De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium of verschotten is verzocht en van wie binnen de gemelde veertien dagen nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die Hoffspoor Notarissen B.V. vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van haar vordering maakt, alsmede terzake van de door Hoffspoor Notarissen B.V. bestede tijd op basis van het op het kantoor voor de desbetreffende functionaris gebruikelijke uurtarief. Voor de werkzaamheden van de administratie van Hoffspoor Notarissen B.V. kan de laatste een forfaitair bedrag vaststellen. Voorts is de opdrachtgever vanaf veertien dagen na verzending van de tweede aanmaningsbrief rente over die vordering verschuldigd. De rente bedraagt één procent per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.
   
 10. Archivering
  De akten worden gearchiveerd en bewaard conform het bepaald in de Wet op het notarisambt (WNA). Nadat de opdracht is uitgevoerd zal Hoffspoor Notarissen B.V. of de betreffende notaris het bijbehorende dossier minimaal tien jaar bewaren. Daarna staat het Hoffspoor Notarissen B.V. of de betreffende notaris vrij het dossier te vernietigen. Bij eventuele geschillen na verloop van deze termijn van tien jaar, zal de bewijslast zoveel mogelijk aan de zijde van de opdrachtgever liggen.
   
 11. Werkzaamheden
  De werkzaamheden zullen door Hoffspoor Notarissen B.V. worden verricht met inachtneming van de voor een notaris geldende wettelijke en andere voorschriften.
   
 12. Klachten
  Indien de opdrachtgever klachten heeft jegens de notaris zal hij deze klachten eerst aan Hoffspoor Notarissen B.V. te kennen geven. Wordt daarop naar de mening van opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze gereageerd, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot:
  - de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie; of
  - de desbetreffende Kamer van Toezicht over de Notarissen en de Kandidaat-Notarissen; en/of
  - de burgerlijke rechter te 's-Hertogenbosch.
  Declaratiegeschillen dienen ter beslechting te worden voorgelegd aan de voorzitter van de Ring ‘s Hertogenbosch van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.
  1. Indien in de werkzaamheden die worden verricht ter uitvoering van de aan Hoffspoor Notarissen B.V. gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de totale met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen schadevergoeding beperkt. Deze schadevergoeding is beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aan Hoffspoor Notarissen B.V. aanspraak geeft op uitkering, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.
  2. De in lid 1 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Hoffspoor Notarissen B.V. aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, zonder uitzondering.
  3. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in lid 1 geldt ook indien Hoffspoor Notarissen B.V. ten onrechte haar dienst heeft geweigerd en hieruit schade voortvloeit.
    
 13. Toepassing WWFT
  Op de door Hoffspoor Notarissen B.V. verleende diensten en verrichte werkzaamheden is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) van toepassing. De WWFT bevat zowel de verplichting tot het verrichten van cliëntenonderzoek als de meldingsplicht.
  De notaris is verplicht om ongebruikelijke transacties te melden aan de Financial Intelligence Unit Nederland in Zoetermeer. Indien de notaris overgaat tot melding van een transactie zal hij dat niet mogen melden aan de desbetreffende cliënt.
   
 14. Toepasselijk recht
  Op de rechtsverhouding tussen Hoffspoor Notarissen B.V. en haar cliënten zal het Nederlandse recht van toepassing zijn. Uitsluitend de Nederlandse rechter te 's-Hertogenbosch zal bevoegd zijn van enig geschil kennis te nemen.