Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HOFFSPOOR NOTARISSEN B.V.

1. Hoffspoor Notarissen B.V./opdrachtnemer
Hoffspoor Notarissen B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Rosmalen, gemeente 's-Hertogenbosch, die ten doel heeft de uitoefening van het notariaat.

2. Toepassingsbereik
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Hoffspoor Notarissen B.V. aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden.
2. Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van diegenen die namens Hoffspoor Notarissen B.V. bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn.

3. Opdracht
1. Onder "opdracht" wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij Hoffspoor Notarissen B.V. zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde werkzaamheden .
2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Hoffspoor Notarissen B.V., ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is volledig uitgesloten. Werknemers en vennoten werkzaam ten behoeve van Hoffspoor Notarissen B.V. en de eventuele praktijkvennootschappen van waaruit werkzaamheden ten behoeve van Hoffspoor Notarissen B.V. worden verricht, kunnen niet door de opdrachtgever worden aangesproken.
3. Het in ontvangst nemen van een namens Hoffspoor Notarissen B.V. op verzoek van de opdrachtgever opgemaakte ontwerpakte, impliceert het verleend zijn van een opdracht aan Hoffspoor Notarissen B.V., voor zover niet een opdrachtbevestiging van de opdrachtgever is ontvangen. De ontvangst door Hoffspoor Notarissen B.V. van een koopovereenkomst waarin is bepaald dat Hoffspoor Notarissen B.V. of een notaris verbonden aan het kantoor een akte van levering zal verlijden, impliceert het verleend zijn van een opdracht aan Hoffspoor Notarissen B.V. tot het opstellen van de akte van levering en het verrichten van alle werkzaamheden ter zake.

4. Inschakeling derden
Hoffspoor Notarissen B.V. is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van opdrachtgever derden in te schakelen.
De keuze van door Hoffspoor Notarissen B.V. in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Hoffspoor Notarissen B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever machtigt Hoffspoor Notarissen B.V. eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
Indien de opdrachtgever de inhoud van de door Hoffspoor Notarissen B.V. voor hem verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens Hoffspoor Notarissen B.V. gehouden die derde erop te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van die werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud
van deze algemene voorwaarden gebonden.

5. Voortijdige beëindiging opdracht
1. Wanneer een opdrachtgever een opdracht tot dienstverlening voortijdig beëindigd, is Hoffspoor Notarissen B.V. bevoegd ter zake van de verrichte werkzaamheden aan de cliënt te declareren op basis van de door Hoffspoor Notarissen B.V. aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke tarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en Hoffspoor Notarissen B.V. schriftelijk anders is overeengekomen.
2. In afwijking tot het vorenstaande is Hoffspoor Notarissen B.V., indien de afspraak tot het verlijden van notariële akte(n) twee dagen of korter voor het afgesproken tijdstip van verlijden van de desbetreffende notariële akte(n) geen doorgang kan vinden en indien alsdan blijkt dat definitief niet tot afwerking van zaken gekomen kan komen, bevoegd terzake van de sub 1 bedoelde werkzaamheden aan de cliënt te declareren vijfenzeventig procent (75 %) van het bij de opdracht overeengekomen honorarium.
3.  Ingeval geen honorarium is overeengekomen dan is opdrachtgever in het sub 2 omschreven geval verschuldigd vijfenzeventig procent (75 %) van het offerte tarief dat Hoffspoor Notarissen B.V. ten tijde van de opdracht hanteert voor de opgedragen werkzaamheden.

6. Voorlichting over financiële gevolgen/betaling
1.  De notaris licht de cliënten tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van zijn inschakeling.
2.  De notaris deelt tijdig aan de cliënten mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken.
3. De notaris mag de kosten van zijn werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de cliënt.
4. Het honorarium wordt vastgesteld, tenzij anders is overgekomen, op basis van de aan de opdracht bestede uren te vermenigvuldigen met het door Hoffspoor Notarissen B.V. gehanteerde uurtarief. Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, en wel vóór het tijdstip van passeren daarvan, in het bezit te zijn van Hoffspoor Notarissen B.V., indien aan de akte geldverkeer is verbonden. Is dit laatste niet het geval dan dient een nota binnen veertien dagen na verzending te worden voldaan.
5.  Alle betalingen dienen zonder opschorting en/of verrekening te worden gedaan.
6.  Hoffspoor Notarissen B.V. is bevoegd tussentijds te declareren. Voorts is Hoffspoor Notarissen B.V. bevoegd een voorschot op honorarium en verschotten in rekening te brengen. Ook deze tussentijdse en voorschotnota's dienen binnen veertien dagen na verzending te worden voldaan.

7. Uitbetaling en beheer gelden
1. Een vordering op Hoffspoor Notarissen B.V. vanwege de uitbetaling van gelden op grond van de rechtshandeling die in een akte is opgenomen, kan niet worden gecedeerd of verpand. De notaris betaalt op grond van de notariële beroeps- en gedragsregels alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is opgenomen, behalve als uit deze regels anders voortvloeit.
2. De notaris kan in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden onder zich houden. De notaris zal deze gelden storten op een bankrekening als bedoeld in artikel 25 Wet op het notarisambt (WNA), de kwaliteitsrekening. De notaris is niet aansprakelijk indien de bank haar verplichtingen niet mocht nakomen.
3. Conform artikel 15 van de Verordening beroeps- en gedragsregels (welke verordening is gebaseerd op artikel 61 WNA) dient een notaris de ontvangen rente op gelden die langere termijn onder zijn beheer zijn aan de rechthebbende te vergoeden. Ter verduidelijking stelt Hoffspoor Notarissen B.V. voor de toepassing van deze verordening vast dat zij rente vergoedt indien gelden vijf dagen of langer in haar beheer zijn. Indien sprake is van negatieve rente, wordt deze aan de opdrachtgever doorbelast.

8. Kosten van invordering
1. De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium en/of verschotten inclusief btw is verzocht en van wie binnen de gestelde termijn van veertien dagen nog geen betaling is ontvangen, is van rechtswege in verzuim.
2. Ingeval van verzuim is de opdrachtgever vertragingsrente over de openstaande vordering verschuldigd vanaf de vervaldatum tot de datum van betaling en incassokosten.
3. De vertragingsrente bedraagt één procent per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.
4.   De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Als de opdrachtgever een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van zijn/haar beroep of bedrijf, dan wordt in afwijking van het hiervoor vermelde besluit als incassokosten vijftien procent (15%) van de openstaande vordering gerekend, met een minimum van tweehonderdvijftig euro (€ 250,00).

9. Aansprakelijkheid van Hoffspoor Notarissen B.V.
1. De aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimumnormen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen.
2. Indien in de werkzaamheden die worden verricht ter uitvoering van de aan Hoffspoor Notarissen B.V. gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de totale met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen schadevergoeding beperkt. Deze schadevergoeding is beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aan Hoffspoor Notarissen B.V. aanspraak geeft op uitkering, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.
3.  De in de leden a en b omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Hoffspoor Notarissen B.V. aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, zonder uitzondering.
4. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in de leden a en b geldt ook indien Hoffspoor Notarissen B.V. ten onrechte haar dienst heeft geweigerd en hieruit schade voortvloeit.
5.  Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers of partners van Hoffspoor Notarissen B.V. of de praktijkvennootschappen van waaruit de partners hun werkzaamheden verrichten, is uitgesloten. 
6. De aansprakelijkheidsstelling door de opdrachtgever dient plaats te vinden binnen drie (3) maanden nadat de opdrachtgever bekend is geworden met de gebeurtenis die tot de aansprakelijkheid leidt.

10. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever
1.  Indien een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Hoffspoor Notarissen B.V. verschuldigd zijn. Indien een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.
2.  In het geval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

11. Beroeps- en gedragsregels
De notaris houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure 'Spelregels voor notaris en consument'.
Deze  brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.

12. Melding ongebruikelijke transacties
Op de door Hoffspoor Notarissen B.V. verleende diensten en verrichte werkzaamheden is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) van toepassing. De WWFT bevat zowel de verplichting tot het verrichten van cliëntenonderzoek als de meldingsplicht. De notaris is verplicht, zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partij, om ongebruikelijke transacties te melden bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.

13. Geschillenregelingen
Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.

14. Privacy
Hoffspoor Notarissen B.V. is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens worden verwerkt conform het privacyreglement van Hoffspoor Notarissen B.V., vindbaar op haar website.

15. Toepasselijk recht
Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheidstelling is – Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd.

Algemene voorwaarden van Hoffspoor Notarissen B.V. zoals vastgesteld op 14 mei 2020 en gedeponeerd bij Rechtbank Oost-Brabant op 19 mei 2020 onder nummer 20/2020.