Notaristip: regels partneralimentatie gaan in 2020 veranderen

Maandag 26 augustus 2019
Rosbode

In de vorige afleveringen heb ik gesproken over de gevolgen van een huwelijk en de nieuwe regels van het huwelijksvermogensrecht. Ook het scheidingsrecht gaat vanaf volgend jaar ingrijpend veranderen.

De periode dat iemand na echtscheiding partneralimentatie moet betalen, wordt per 1 januari 2020 in principe verminderd van twaalf naar vijf jaar. De wet waarin de duur geregeld wordt, kent wel een aantal uitzonderingen. De belangrijkste uitzonderingen zal ik hier noemen.

 1.  Indien op het tijdstip van indiening van het verzoek tot echtscheiding de duur van het huwelijk langer is dan vijftien jaren en de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaar lager is dan de op dat moment geldende AOW-leeftijd, eindigt de alimentatieverplichting als de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd heeft bereikt

2.   De tweede uitzondering ziet op gezinnen met jonge kinderen. Indien de uit het huwelijk geboren kinderen nog niet allemaal de leeftijd van twaalf jaren hebben bereikt, eindigt de alimentatieduur niet eerder dan op het tijdstip dat het jongste kind twaalf jaar is geworden. De alimentatie kan dan dus maximaal twaalf jaar duren.

3.   De derde uitzondering verlengt de alimentatieduur voor alimentatiegerechtigden van vijftig jaar en ouder. Deze uitzondering is ingevoegd op verzoek van meerdere fracties in de Tweede Kamer. Alimentatiegerechtigden die op of voor 1 januari 1970 zijn geboren, krijgen tien jaar in plaats van vijf jaar alimentatie.

Zoals bij veel wetten is ook hier een overgangsregeling van toepassing. De oude wetgeving blijft gelden voor bestaande alimentatieafspraken. Er komt ook een hardheidsclausule voor schrijnende gevallen, waarmee de rechter een verlenging van de alimentatieduur kan toekennen. Van schrijnende gevallen kan bijvoorbeeld sprake zijn als er een gehandicapt of ernstig ziek kind is, of als de ontvanger van de alimentatie langdurig en intensief mantelzorg voor andere familieleden moet bieden.

De hardheidsclausule is ook van toepassing in gevallen de alimentatieplichtige aantoonbaar heeft geweigerd om zorgtaken voor de kinderen over te nemen, of als de ontvanger van alimentatie voor of tijdens het huwelijk arbeidsongeschikt of ziek is geworden waardoor hij of zij binnen de geldende alimentatietermijn niet economisch zelfstandigheid heeft kunnen worden.

Verlenging van de alimentatieduur op grond van de hardheidsclausule kan bij de rechter worden aangevraagd.

Wilt u meer weten over de gevolgen van ontbinding van een huwelijk? Bel ons voor het maken van een afspraak.