Microsoft moet erfgenamen toegang verlenen tot account van overledene

Maandag 13 december 2021

Hoe zit het eigenlijk met uw digitale nalatenschap? Onlangs speelde er een zaak bij de Rechtbank Amsterdam over dit onderwerp. De erfgenamen van X zijn een kort geding gestart tegen Microsoft om toegang te krijgen tot zijn account. Zij hopen hiermee de nalatenschap te kunnen afwikkelen en meer te weten te komen over de omstandigheden van het overlijden van X. Verder willen zij via de e-mailadressen van X zijn kennissen achterhalen zodat zij kunnen worden geïnformeerd over zijn overlijden.

De rechter heeft de vordering van de erfgenamen toegewezen en daarbij onder meer het volgende overwogen. Op grond van het Burgerlijk Wetboek volgen de erfgenamen met het overlijden van de erflater hem van rechtswege op in zijn rechten. Als erfgenamen zetten zij de rechtspositie van de overledene voort. Een overeenkomst, zoals de overeenkomst met Microsoft, is een voor overgang vatbaar recht tenzij de wet anders bepaalt of uit de overeenkomst zelf anders voortvloeit. Er is voor dit soort overeenkomsten geen uitzondering gemaakt zoals dat wel het geval is voor bepaalde ‘hoogstpersoonlijke’ overeenkomsten als huur, schenking, de arbeidsovereenkomst e.d. Ook de AVG beperkt de vererfbaarheid niet, omdat de AVG in Nederland niet van toepassing is verklaard op overleden personen.

Behalve uit een uitdrukkelijk beding kan ook uit de strekking van de overeenkomst voortvloeien dat de overeenkomst een (te) persoonlijk karakter heeft om te kunnen overgaan op erfgenamen. De strekking van de overeenkomst met Microsoft is dat deze de consument recht geeft op diensten als het faciliteren van e-mailverkeer en het opslaan van berichten en bestanden en dergelijke. De rechter vond dit niet zodanig hooogstpersoonlijk dat dit niet op erfgenamen kan overgaan.

In Nederland bestaat geen wettelijke regeling van digitale nalatenschappen. De Nederlandse situatie lijkt op die in Duitsland. Daar bestaat ook geen specifieke wettelijke regeling voor digitale nalatenschappen. Het Bundesgerichtshof - de hoogste Duitse rechter - heeft echter twee standaardarresten gewezen over de toegang van erfgenamen tot een digitaal account van een erflater.

In lijn met deze arresten oordeelde de rechter in Amsterdam dat de rechten uit de overeenkomst met Microsoft van X van rechtswege integraal zijn overgegaan op de erfgenamen. Zij mochten dus toegang hebben tot zijn account en zijn e-mailberichten en bestanden.